Rottefalle draait op folle toeren

jul 3, 2018 Nieuws

by Feestcommissie

Oeral sjoch je doarsgenoaten drok yn it spier en yn de strjitten is folop aksje, moai om te sjen!
Ek it stik lân oan de Mûntsegroppe feroaret stadichoan fan greide nei feestterrein.
De tinte stiet en oan de oanklaaiïng dêr fan wurdt hurd oan wurke.

Ien ding is wis, we ha der prachtich waar by!