It Bestjoer

                             

It bestjoer hat elke twa moanne in gearkomste by ien fan de bestjoersleden thús.

Minsken út e Rottefalle kinne altyd harren punten ynbringe fia in bestjoerslid (skilje, mail of kom efkes oan).

    Stichting school- en dorpsfeesten Rottevalle,

    Bankrekening nummer : 35.64.04.862